O nás

Predstavujeme Vám stránku občianskeho združenia našej ľudovej hudby Hrušovskí pajtáši, ktorej korene siahajú hlboko do začiatku 20. storočia.

Ľudová hudba na Hrušove bola veľmi dlho nepravidelne organizovaná, zostavy muzikantov sa menili a vznikali náhodné, prípadne „poloorganizované“ skupiny, spravidla podľa toho, kto mal možnosť, čas alebo aj chuť byť v jednom čase na jednom mieste. Bolo to zväčša buď na nejakej svadbe alebo „tanci“ – ľudovej zábave. Môžeme skonštatovať, že na Hrušove bolo dosť sólistov, respektíve domácich amatérov, ktorí ovládali hru na hudobné nástroje, ale žijúc  roľníckym a prevažne lazníckym spôsobom života, roztrúsení po rozsiahlych majeroch a lazoch, nemali veľa možností a času sa organizovať a vytvárať hudobné zoskupenia. Predviesť svoje umenie mohli len na svadbách alebo ľudových zábavách. Hovorí o tom aj výpoveď účastníčky vtedajších „tancov“ – Anny Brlošovej (nar.1930):

„Najčastejšie to bol tanec pod agáčom, ktorý prebiehal pri terajšej Červenákovej garáži, kde bol agáč s pľacom na tancovanie a keď richtár podpísal povolenie, tak po kostole v nedeľu bola tancovačka. Organizovali ju polgári, čo boli mládenci a tí chodili za richtárom za podpis. Na väčšie sviatky bola riadna muzika, každú nedeľu býval tanec s doprovodom harmoniky – zväčša Anton Brloš alebo Jozef Bobák. Niekedy muzikanti boli zbytoční, lebo ľudia si spievali svoje a prehlušili aj muzikantov.“

Časom, ale aj zmenou spôsobu života(industrializáciou), sa ustálili niektoré zostavy muzikantov, kde väčšina členov bola stála a menili sa len niektoré nástroje. O ustálenom a teda organizovanom zložení muziky je možné hovoriť až okamihom vzniku hrušovskej folklórnej skupiny, koncom 50. rokov 20. storočia. Dlhé roky bola ľudová hudba súčasť folklórnej skupiny, pričom sa spoločne zúčastnili na nespočetnom množstve vystúpení, nielen na Slovensku, ale aj po Európe. Medzi najzaujímavejšie určite patrili účasť na vrcholných slovenských folklórnych festivaloch vo Východnej, Detve, Myjave, Kokave nad Rimavicou, ale aj potulky po Maďarsku, Morave, Čechách, bývalej Juhoslávii, Francúzsku. Osobité postavenie má samozrejme účasť na jedinečnom domácom podujatí Hontianska paráda, ktorej tradícia začala už počas minulého režimu vo forme Okresných folklórnych slávností a jej moderná podoba bola len logickým vyústením cítenia a tradícií naďalej živých na Hrušove. Keďže sme my, muzikanti, v posledných rokoch cítili potrebu zintenzívniť snahu o zachovanie tradičných muzikantských rytmov, charakteristických pre Hrušov, založili sme v r. 2015 občianske združenie s názvom „Hrušovskí pajtáši“. Názov združenia odzrkadľuje nielen našu miestnu príslušnosť, ale aj to, že muzikanti vždy boli a musia byť predovšetkým kamarátmi – priateľmi (pajtášmi), pretože len v priateľskom duchu vyprodukovaná hudba znie blahodárne a úprimne pre dušu i telo. Naším hlavným cieľom je rozdávať radosť a potešenie z počúvania našej hudby, ale aj v čo najväčšej možnej miere zachovávať, zveľaďovať a zanechávať nehmotný odkaz pre ďalšie generácie muzikantov z Hrušova.

Poďakovanie za zanechanie odkazu vo forme tradičných rytmov a inšpiráciu posúvať ho ďalej patrí všetkým predchádzajúcim generáciám muzikantov, ktorých si týmto radi pripomíname! 

Zoznam muzikantov, ktorí sú známi v 20. storočí je pomerne obsiahly:

Husle

Ján „Šuľo“ Kováč /predniak/

Samuel Kováč

Pavol „Pali Vargovi“ Lukačovič

Matúš Kamas /predniak/

Cyril Sás ml. a st. a brat Ján /kontra/, obaja „Cyrovci“

Karol „Károľ“ Kováč /kontra/

Koloman „Capo“ Kováč /kontra/

Ján Brloš najst. /kontra/

Anton „Háčko“ Bendík

Michal „Šuľo“ Kováč /2.husle alt. kontra/

Ján „Guľhovský“ Bendík /predniak/

Milan Marcinek

Cimbal

Ján „Bumbaj alebo aj Gombík“ Kováč

Štefan Bendík

Viliam Kováč

Kontrabas

Jozef „Kilenc“ Nácesta

Ján „Gajdoš“ Bendík

Ján „Libuš“ Legát

Pavel Matušov

Peter Brloš

Klarinet

Jozef „Klanijetoš“ Kováč

Jozef „Ližbetin“ Kováč

Ján „Fróliš“ Bendík

Ján „Cyro“ Kováč

Anton Brloš /alternatívne saxafón/

Harmonika

Alexander „Kanko“ Kováč

Ján Velebný

Anton „Háčko“ Bendík / alternatívne husle/

Ján Červenák

Pavel „Ľaľušok“ Hajdúch

Saxafón

Anton Brloš

Sólisti: Anton Bendík/heligónka/, Ján Hajdúch/harmonika/

Domáci amatéri: Pavel Matušov/husle/, Pavel „Bača Paľo Pavelkovi“ Adamov/kontrabas/, Ján Adamov/harmonika/, Ján Brloš st./harmonika/, Anton Brloš st./harmonika/, Jozef Bobák/harmonika/

 

Historicky s istotou zdokumentované zostavy:

1. Ján Kováč/klarinet/, Michal Kováč/husle/, Karol Kováč/viola/, Viliam Kováč/cimbal/, Alexander Kováč/harmonika/

2. Matúš Kamas/husle/, Ján Bendík/klarinet/, Ján Kováč/cimbal/, Karol Kováč/viola/, Jozef Nácesta/kontrabas/, Ján Červenák/harmonika/, Cyril Sás/husle/

3. Matúš Kamas/husle/, Ján Bendík/klarinet/, Ján Kováč/cimbal/,, Karol Kováč/viola/, Ján Velebný/harmonika/, Pavol Lukačovič/husle/

4.Ján Bendík/klarinet/, Anton Bendík/harmonika/, Karol Kováč/viola/, Matúš Kamas/husle/, Cyril Sás/husle/, Jozef Nácesta/kontrabas/

5. Anton Brloš/klarinet – saxafón/, Ján Velebný/harmonika/, Cyril Sás/husle/, Anton Bendík/husle/, Ján Červenák/harmonika/, Peter Brloš/kontrabas/,

6. Milan Marcinek/husle/, Pavel Hajdúch/harmonika/, Ján Červenák/harmonika/, Anton Brloš/saxafón/, Peter Brloš/kontrabas/

Z hrdosťou môžeme konštatovať, že nám vyrastá nová generácia muzikantov – či už sólistov, ale formujú sa aj stále zostavy, do ktorých vkladáme nádej na zachovanie tradičných hrušovských rytmov, ako i  osobitého štýlu a prvkov.


 

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial